Member List: Shinsengumi Investigations & Inspections

Various members in Investigations and Inspections (Spies)

1.Ashiya Noboru

2.Arai Tadao

3.Andou Yuujirou

4.Ibaraki Tsukasa

5.Ooishi Kuwajirou

6.Ootsuki Ginzou

7.Kondou Hayao

8.Shinohara Tainoshin

9.Shimada Kai

10.Hattori Takeo

11.Hayashi Shintarou

12.Murakami Kiyoshi

13.Mounai Arinosuke

14.Yasutomi Saisuke

15.Yamazaki Susumu

16.Yoshimura Kanichirou